Uvjeti korištenja web stranice

Ovi opći uvjeti uređuju odnos između Dineout OOD., u daljnjem tekstu "Trgovac", s jedne strane, i Korisnika web stranica i usluga koji se nalaze na web stranici https://dineout.hr, u daljnjem tekstu korisnici, od drugog.

Dineout OOD je tvrtka registrirana prema Trgovačkom zakonu Republike Bugarske s UIC 203371500 adresom Sofija, ul. Plachkovitsa 2, e-adresom [email protected], telefonom 02/9879988

Molimo Vas da pročitate objavljene Opće uvjete u cijelosti prije korištenja informacijskih i komercijalnih usluga ponuđenih na Stranici (u daljnjem tekstu Usluge).

Ovaj dokument sadrži informacije o aktivnostima Dineout OOD i opće uvjete korištenja usluga koje pruža Dineout OOD, regulirajući odnos između nas i svakog našeg korisnika.

Potvrda Općih uvjeta nužan je i obvezan uvjet za sklapanje ugovora između Korisnika i Trgovca.

Prihvaćanjem Općih uvjeta Korisnik pristaje na obradu svojih osobnih podataka na temelju ugovora sklopljenog između njega i Trgovca.

Definicije

Za potrebe ovih općih uvjeta, sljedeći se pojmovi razumiju kako slijedi:

Web stranica - https://dineout.hr i sve njene podstranice.

Potrošač - svaka osoba koja stječe robu ili koristi usluge koje nisu namijenjene trgovačkoj ili profesionalnoj djelatnosti te svaka osoba koja kao ugovorna strana prema ovom zakonu djeluje izvan okvira trgovačke ili profesionalne djelatnosti.

Klijent - predstavnik pravne osobe koja je u ugovornom odnosu s Dineout OOD ili predstavnik pravne osobe koja nije u ugovornom odnosu s Dineout OOD, a traži informacije o sustavu.

Opći uvjeti - ovi Opći uvjeti, koji uključuju uvjete korištenja, kolačiće, pravila registracije i dostave, dobrovoljno rješavanje sporova, odricanje od ugovora i obrasce za zamjenu te sve druge pravno relevantne informacije dostupne na Stranici.

Osobni podaci - podaci o pojedincu koji otkrivaju njihov fizički, psihički, mentalni, obiteljski, ekonomski, kulturni ili društveni identitet.

Usluga - svaka materijalna ili intelektualna djelatnost koja se obavlja na samostalan način, namijenjena je drugoj osobi i nije glavni predmet prijenosa posjeda stvari.

Ugovor o uslugama – ugovor, osim ugovora o kupoprodaji, kojim trgovac potrošaču pruža ili se obvezuje pružiti uslugu, a potrošač za to plaća ili se obvezuje platiti cijenu, kad takva cijena postoji.

Postupak alternativnog rješavanja potrošačkih sporova - postupak izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova koji ispunjava uvjete iz ovoga zakona, a provodi ga tijelo za alternativno rješavanje potrošačkih sporova.

Pružene usluge

1. Korisnici imaju mogućnost sklopiti ugovore o uslugama i isporuci usluga koje nudi Trgovac na Stranici.

Narudžba korisnika

2. Korisnici koriste sučelje web stranice za sklapanje ugovora s Trgovcem za ponuđene usluge.

2.1. Ugovor o usluzi vrijedi od trenutka potvrde usluge od strane Trgovca

2.2. U slučaju nemogućnosti izvršenja usluge, Trgovac zadržava pravo odbijanja iste.

2.3. Prilikom rezervacije Korisnik dobiva e-mail potvrdu da je njegova narudžba prihvaćena.

3. Trgovac ima pravo odbiti sklapanje ugovora s Korisnicima koji su počinili prekršaj.

3.1. Trgovac ima pravo tretirati korisnike kao počinjene prekršaje u slučajevima:

• postoji nepoštivanje Općih uvjeta od strane Korisnika;

• utvrđen je nekorektan, bahat ili nepristojan odnos prema predstavnicima Trgovca;

• utvrđene su sustavne zlouporabe od strane Korisnika prema Trgovcu.

Cijene

4. Cijene ponuđenih usluga su one navedene na web stranici Trgovca u trenutku narudžbe, osim u slučaju očite pogreške.

4.1. Cijene usluga uključuju PDV, u slučajevima kada je predviđeno njegovo naplaćivanje.

5. Trgovac zadržava pravo promijeniti u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave cijene usluga ponuđenih na stranici, a takve promjene neće utjecati na već poslane narudžbe.

6. Trgovac može dati popuste za usluge ponuđene na stranici, u skladu s bugarskim zakonodavstvom i pravilima koje je odredio trgovac. Pravila koja se primjenjuju na takve popuste dostupna su tamo gdje je prikazan popust. Popusti se mogu dati u različitim oblicima (npr. promocije, popusti za vjernost koji se daju pojedinačno, nasumično ili kao rezultat sudjelovanja u natjecanju ili anketi kupaca).

6.1. Različite vrste popusta ne mogu se kombinirati prilikom narudžbe i kupnje iste usluge.

Plaćanje

7. Kada Korisnik vrati uslugu s pravom povrata uplaćenog iznosa iz bilo kojeg razloga, cijena koja je predmet povrata umanjuje se za vrijednost ostvarenog popusta primijenjenog na uslugu, a povrat se vrši samo u stvarno plaćenom iznosu. .

8. Korisnik može platiti cijenu naručenih usluga koristeći jednu od opcija navedenih na web stranici. Plaćanje je moguće na stranici na sljedeće načine:

• kreditnom ili debitnom karticom

• bankovnom doznakom

9. Ako Korisnik odabere način plaćanja koji uključuje pružatelja usluga plaćanja treće strane, Korisnik može biti vezan odredbama i uvjetima i/ili naknadama te treće strane.

10. Trgovac neće biti odgovoran ako način plaćanja koji uključuje pružatelja usluga plaćanja treće strane nije dostupan ili na drugi način ne funkcionira iz razloga koji se ne mogu pripisati krivnji trgovca.

Odustajanje od ugovora i zamjena

11. Korisnik ima pravo odustati od ugovora bez navođenja razloga, bez plaćanja naknade ili penala u roku od 14 dana od dana sklapanja ugovora o pružanju usluga od strane Korisnika, a prije nego što je naručena usluga konzumirana.

12. Kako bi ostvario svoje pravo prema ovoj klauzuli, Korisnik mora nedvosmisleno obavijestiti Trgovca o svojoj odluci o povlačenju iz ugovora, individualizirajući robu / usluge koje želi vratiti, navodeći sve detalje narudžbe i isporuke, uključujući, ali ne samo: sadržaj i vrijednost narudžbe, podaci o naručitelju i sl.

13. Trgovac na svojoj web stranici objavljuje obrazac za ostvarivanje prava na odustanak od ugovora.

14. U svrhu ostvarivanja prava na odustanak, Trgovac daje potrošaču mogućnost ispunjavanja i slanja elektroničkim putem putem web stranice standardnog obrasca za odustajanje ili drugog nedvosmislenog zahtjeva. U tim slučajevima Trgovac će potrošaču odmah poslati potvrdu o primitku odbijanja na trajnom mediju.

15. Kada je u vezi s izvršenjem ugovora Trgovac imao troškove, a Korisnik odustane od ugovora, Trgovac ima pravo zadržati predmetni iznos za nastale troškove ili zahtijevati njihovu isplatu.

16. Potrošač nema pravo odustati od ugovora ako su predmet istog:

ï za pružanje usluga pri čemu je usluga u potpunosti pružena i njezino izvođenje je započelo uz izričit prethodni pristanak korisnika i njegovu potvrdu da zna da će izgubiti pravo na odustanak nakon što ugovor u potpunosti bude izvršen od strane trgovac.

17. Trgovac Korisniku vraća iznos koji je isti platio.

Pritužbe

18. Korisnik ima pravo prigovora u slučaju neusklađenosti usluge s dogovorenim/naručenim.

19. Korisnik ima pravo prigovora na uslugu, bez obzira je li proizvođač ili trgovac dao komercijalno jamstvo

19.1. Reklamacija usluge može se podnijeti do 14 dana od dana utvrđivanja neusklađenosti usluge s ugovorenom.

20. Prigovor se podnosi usmeno na telefonski broj naznačen od strane Trgovca ili pisanim putem navedenu e-mail adresu, poštom ili se dostavlja na adresu tvrtke. Trgovac na svojoj web stranici daje pristup obrascu za pritužbe.

21. Prilikom podnošenja prigovora korisnik navodi predmet prigovora, željeni način udovoljavanja prigovoru, odnosno iznos utuženog iznosa te adresu, telefon i e-mail za kontakt.

22. Prilikom podnošenja prigovora potrošač mora priložiti i dokumente na kojima temelji prigovor i to:

• potvrda ili račun;

• protokole, akte ili druge dokumente kojima se utvrđuje nesukladnost robe ili usluga s ugovorenim;

• druge isprave kojima se utvrđuje tražbina o osnovi i visini.

23. Podnošenje prigovora nije zapreka za podnošenje odštetnog zahtjeva.

24. Trgovac je dužan voditi registar predanih reklamacija. Korisniku se na e-mail koji on navede šalje dokument u kojem je naveden broj zahtjeva iz registra i vrsta usluge.

25. Kada Trgovac udovolji reklamaciji, o tome donosi akt koji se sastavlja u dva primjerka, a jedan primjerak obvezno dostavlja Korisniku.

Intelektualno vlasništvo

26. Prava intelektualnog vlasništva nad svim materijalima i resursima koji se nalaze na web stranici Trgovca (uključujući dostupne baze podataka) podliježu zaštiti prema Zakonu o autorskom i srodnim pravima, pripadaju Trgovcu ili dotičnoj osobi koja je prenijela pravo korištenja trgovca, te se ne smiju koristiti u suprotnosti s primjenjivim zakonom.

27. U slučaju kopiranja ili umnožavanja informacija preko granica dopuštenog, kao iu slučaju bilo koje druge povrede prava intelektualnog vlasništva nad resursima Trgovca, Trgovac ima pravo tražiti naknadu izravne i neizravne štete u puna.

28. Osim ako je izričito dogovoreno, Korisnik ne smije reproducirati, mijenjati, brisati, objavljivati, distribuirati i na drugi način otkrivati izvore informacija objavljene na web stranici Trgovca.

29. Trgovac se obvezuje voditi računa da Korisniku omogući normalan pristup pruženim uslugama.

30. Trgovac zadržava pravo obustave pristupa pruženim uslugama. Trgovac ima pravo, ali ne i obvezu, prema vlastitom nahođenju brisati izvore informacija i materijale objavljene na svojim web stranicama.

Raskid i otkaz ugovora

31. Trgovac ima pravo prema vlastitom nahođenju, bez prethodne obavijesti, jednostrano raskinuti ugovor ako utvrdi da se pružene usluge koriste u suprotnosti s ovim općim uvjetima, zakonodavstvom Republike Bugarske i općeprihvaćenim moralnim normama.

32. Osim u slučajevima predviđenim ovim Općim uvjetima, ugovor između strana prestaje prestankom djelatnosti Trgovca ili prestankom održavanja njegove web stranice.

33. Osim gore navedenih slučajeva, bilo koja strana može raskinuti ovaj ugovor davanjem otkaznog roka drugoj strani tjedan dana unaprijed u slučaju neispunjenja obveza iz ugovora.

34. Pisani oblik ugovora smatra se ispoštovanim slanjem elektroničke pošte, pritiskom na elektronički gumb na stranici čiji sadržaj popunjava ili odabire Korisnik ili označavanjem u polju (check box) na web stranici, itd. slično utoliko što je izjava tehnički snimljena na način koji omogućuje njezinu reprodukciju.

Klauzula o spašavanju

35. Strane izjavljuju da u slučaju da se bilo koja od klauzula ovih Općih uvjeta pokaže nevažećom, to neće poništiti cijeli ugovor ili druge njegove dijelove. Nevaljanu klauzulu zamijenit će prisilne odredbe zakona ili ustaljene prakse.

Izmjena općih uvjeta

36. Trgovac se obvezuje obavijestiti Korisnike o svakoj promjeni ovih općih uvjeta u roku od 7 dana od dana nastanka navedene okolnosti na e-mail adresu koju je Korisnik naveo.

37. Kada se ne slaže s izmjenama općih uvjeta, Korisnik ima pravo odustati od ugovora bez navođenja razloga i bez plaćanja naknade ili penala. Da bi ostvario ovo pravo, Korisnik je dužan obavijestiti Trgovca u roku od mjesec dana od primitka obavijesti iz prethodnog članka.

38. U slučaju da Korisnik ne iskoristi pravo na odustanak od ugovora na način propisan uovim općim uvjetima, smatra se da je Korisnik bez prigovora prihvatio izmjenu.

Mjerodavno pravo

39. Na sva pitanja koja nisu uređena ovim Općim uvjetima primjenjuju se odredbe važećeg zakonodavstva Republike Bugarske.

Registracija i identifikacija

Trgovac identificira korisnike Stranice pohranjivanjem log datoteka na poslužitelj Stranice.

Trgovac ima pravo prikupljati i koristiti podatke o Korisnicima na temelju i za potrebe izvršenja ugovora sklopljenih pod općim uvjetima s Korisnikom. Podaci po kojima se osoba može identificirati mogu uključivati osobne podatke navedene u općim uvjetima, kao i sve druge podatke koje osoba dobrovoljno navede prilikom prijave. Podaci uključuju sve ostale koje Korisnik unese, koristi ili pruži prilikom korištenja usluga.

Na stranicu se mogu registrirati samo osobe starije od 16 godina. Prilikom registracije, osoba označava kvadratić kojim izjavljuje da ima 16 godina.

Trgovac vodi dužnu brigu i odgovoran je za zaštitu podataka o Korisniku koji su mu postali poznati prilikom registracije, osim u slučaju više sile, slučajnog događaja ili zlonamjernog djelovanja trećih osoba.

U obrascu za registraciju koji Korisnik ispunjava prilikom registracije, Trgovac označava obveznu ili dobrovoljnu narav davanja podataka i posljedice odbijanja davanja podataka.

Trgovac može osobne podatke priopćiti trećim osobama samo u zakonom predviđenim slučajevima iu okolnostima predviđenim zakonom ili uz izričitu suglasnost Korisnika.

Korisnik se može registrirati ispunjavanjem odgovarajućeg elektroničkog obrasca za registraciju, dostupnog u stvarnom vremenu (on-line) na Internetu na web stranici Trgovca, radi suglasnosti s Općim uvjetima.

Pritiskom na virtualnu tipku s tekstom "Registracija" ili drugim sličnim tekstom, koji ima snagu pisane potvrde Općih uvjeta, Korisnik daje elektroničku izjavu u smislu Zakona o elektroničkom dokumentu i elektroničkom potpisu kojom izjavljuje da je upoznat. s Općim uvjetima, iste prihvaća i obvezuje se poštivati ih. Trgovac može u log datotekama na svom poslužitelju pohraniti IP adresu Korisnika, kao i sve druge informacije potrebne za njegovu identifikaciju ireprodukciju svoje elektroničke izjave o prihvaćanju Općih uvjeta u slučaju pravnog spora. Tekst Općih uvjeta dostupan je na Internet stranici Trgovca na način da je omogućeno njegovo pohranjivanje i umnožavanje.

Korisnik je dužan prilikom popunjavanja zahtjeva za registraciju dati potpune i točne podatke o identitetu (za fizičke osobe), pravnom statusu (za pravne osobe) i druge podatke koje zahtijeva elektronički obrazac Trgovca, kao i ažurirati njih u 7 (sedam) jedan dan od njihove promjene. Korisnik izjavljuje da je suglasan s davanjem traženih osobnih podataka, čime osigurava da su podaci koje je dao prilikom registracije točni, potpuni i točni te će ih u slučaju promjene potonjih pravodobno ažurirati. U slučaju davanja netočnih podataka, Trgovac ima pravo odmah i bez prethodne najave prekinuti ili obustaviti pružanje usluga, kao i održavanje registracije Korisnika.

Prilikom registracije Korisnik dobiva jedinstveno korisničko ime, koje može biti adresa e-pošte ili podaci koje je Korisnik dao s društvenih mreža ili identifikacijskih usluga trećih strana, te lozinku za pristup uslugama dostupnim putem web stranice.

Korisnik može upravljati svojim profilom na stranici putem svog računa.

Korisničko ime s kojim se Korisnik registrira ne daje mu nikakva druga prava osim onih koja su izričito navedena u ovim uvjetima.

Matičar u svojstvu zastupnika pravne osobe dužan je unijeti njihov puni naziv i adresu, odn. naziv pravne osobe koju zastupa.

Korisnik je dužan voditi računa i poduzeti potrebne mjere koje su razumno potrebne u cilju zaštite svoje lozinke, kao i da svoju lozinku ne otkriva trećim osobama te da odmah obavijesti Trgovca u slučaju neovlaštenog pristupa, te u slučaju vjerojatnosti i sumnje u takve. On snosi odgovornost i rizik za zaštitu svoje lozinke, kao i za sve radnje koje on ili treća osoba poduzima koristeći svoju lozinku.

Podaci za tijela koja kontroliraju djelatnost

Tijela koja reguliraju djelatnost Trgovca su Povjerenstvo za zaštitu potrošača /KZP/ i Povjerenstvo za zaštitu osobnih podataka (OZZP), sa sljedećim koordinatama:

O CPC-u:

Web stranica: https://kzp.bg/kontakti tel: 0700 111 22

Email: [email protected]

Adresa: Sofija, Trg Slaveykov 4A, 3., 4. i 6. kat

O CPDP-u:

Web stranica: https://www.cpdp.bg/

Telefon: 02 / 91-53-518 Email: [email protected]

Adresa: Sofia 1592, Blvd. "Prof. Cvetan Lazarov ”br. 2

Potrošači mogu koristiti Europsku platformu za online rješavanje sporova (ODR), dostupnu na / http://ec.europa.eu/odr / - jedinstveni pristupni portal koji potrošačima i trgovcima iz EU-a omogućuje rješavanje međusobnih sporova.

Alternativno rješavanje sporova (ADR) između potrošača i trgovaca je izvansudski postupak mirenja na dobrovoljnoj osnovi.

Zajednička povjerenstva za mirenje pomažu u postizanju sporazuma između potrošača i trgovaca u sporovima oko ugovora o prodaji robe i pružanju usluga.

Opće komisije za mirenje određuju se na regionalnoj osnovi, a Opća komisija za mirenje sa sjedištem u Sofiji i područjem djelovanja teritorija Sofijskog okruga nadležna je za rješavanje sporova između trgovca i korisnika.

Konsolidirani popis priznatih ADR tijela država članica Europske unije može se pronaći na:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm? event = main.adr.show

Standardni obrazac za ostvarivanje prava na prigovor:

Za: Dineout OOD s UIC 203371500

Ovime vas obavještavam da sam pronašao neslaganje između usluge (usluga) i ugovora.

Predmet prigovora:

.................................................. .................................................................................................... ...............

.................................................. .................................................................................................... ...............

.................................................. .................................................................................................... ......

Naručeno / primljeno - ............................................

Preferirani način zadovoljstva (označite željenu opciju): ïIzvođenje usluge sukladno ugovoru

Odricanje

Povrat uplaćenog iznosa

U prilogu dostavljam sljedeće dokumente (priložite opciju po želji): ïpotvrdu ili račun;

protokole, akte ili druge dokumente kojima se utvrđuje nesukladnost robe ili usluga s ugovorenim;

druge isprave kojima se utvrđuje tražbina o osnovi i visini. Iznos potraživanog iznosa:

.................................................. .........................

Ime korisnika: ............................................ ...............................Adresa korisnika: ............. .................................................. ............

Potpis korisnika (samo na papiru): ...........................................................................

Datum: .......................................